شایستگی حرفه ای بازرگانان (قسمت چهارم)
منشور پیشنهادی رفتار حرفه ای برای بازرگانان

شایستگی حرفه ای بازرگانان (قسمت چهارم)

منشور پیشنهادی رفتار حرفه ای برای بازرگاناندر قسمت های قبلی مربوط به این محتوا به دو مفهوم شایستگی و اخلاق حرفه ای اشاره شد. شایستگی های حرفه ای اشاره به ویژگی هایی دارند که برای دستیابی به موفقیت در حرفه ضروری هستند. از سوی دیگر اخلاق حرفه ای به چارچوب ها و حدو مرزهای رفتار صحیح حرفه ای اشاره دارند. و چنان که اشاره شد مبنای هر دو مفهوم بر اساس رفتار قابل مشاهده است.


در مدلی که برای شایستگی حرفه ای بازرگانان پیشنهاد شد، شایستگی ها در سه بخش قابل تقسیم بودند:

شایستگی های کسب و کاری شامل: بینش کسب و کاری؛ توانایی تحلیل بازار؛ دید مالی؛ دانش و تخصص فنی.

شایستگی های فردی شامل: هوش هیجانی؛ تاب آوری و تحمل ابهام؛ خلاقیت و حل مسأله؛ تفکر تحلیلی و انتقادی.

شایستگی های بین فردی شامل: ارتباطات مؤثر؛ شبکه سازی؛ تأثیرگذاری بین فردی؛ همکاری.


در مورد اخلاق حرفه ای بازرگانان نیز به این جمع بندی رسیده شد که سه محور کلیدی مسئولیت اجتماعی و خیر عمومی؛ توجه به ملاحظات فرهنگی و نیز آشنایی و رعایت قوانین و مقررات؛ چارچوب اصلی تعیین کننده رفتارهای صحیح بازرگانی در سطح بین الملل هستند.


حال قصد بر این داریم که بر پایه این دو چارچوب، یک الگوی پیشنهادی برای منشور رفتار حرفه ای بازرگانان در سطح بین الملل داشته باشیم. 


این منشور یا کد رفتاری برای الهام بخشیدن و راهنمایی همه بازرگانان، از جمله فعالان فعلی و مشتاقان، و هر کسی که با این حرفه به روشی تأثیرگذار مرتبط است، در نظر گرفته می شود. هم چنین این کد مبنایی عمومی و کاملاً پیشنهادی داشته و می توان برای حوزه ها و صنایع و تخصص های زیرمجموعه بازرگانی، یک چارچوب مبنا محسوب شود و به طور کلی به چگونگی به کارگیری اصول اساسی در رفتار عملی یک بازرگان مربوط است.

به تعبیری نمی توان آن را به عنوان الگوریتمی برای حل مشکلات رفتاری در نظر گرفت. بلکه به عنوان مبنا و الگویی برای تصمیم گیری های مبتنی بر شایستگی و اخلاق حرفه ای عمل می کند. یعنی مشخص کننده رفتارهایی است که در یک چارچوب مبتنی بر خیر فردی و جمعی، برای موفقیت در حرفه ضروری هستند.

از این رو در هر شرایط خاص لازم است بر مبنای عوامل گوناگون تأثیرگذار و نیز ابعاد چندگانه کسب و کاری، فردی یا بین فردی موضوع را تحلیل نموده و تصمیم گیری کرد. البته به عنوان مبنایی ترین اصل می توان این نکته که محور همه چیز خیر جمعی و عمومی است را ملاحظه اصلی و اولیه در تمام شئون و ابعاد در نظر گرفت. 


در این منشور پیشنهادی ابتدا بر اساس سه بعد اصلی شایستگی های بازرگانان و سه محور کلیدی اخلاق حرفه ای در این حوزه، مصداق های رفتاری متناسب لیست شده و در نهایت به برخی از بازدارنده های رفتاری مهم در حرفه بازرگانی اشاره می شود.


مصادیق رفتاری مبتنی بر شایستگی و اخلاق حرفه ای برای بازرگانان عبارتند از:


از جنبه کسب و کاری یک بازرگان حرفه ای:

بینش کسب و کاری

- می داند که کسب و کارها چگونه کار کرده و چگونه کسب درآمد می کنند. 

- می تواند سیاست‌ها و شیوه‌های عملکرد کسب و کار را متناسب با روندهای فعلی و احتمالی آینده رقابت و بازار مطابقت دهد. 

- با نحوه اجرای استراتژی ها و تاکتیک ها در بازار آشنایی داشته و می تواند آنها را به درستی هدایت کند.

- با قوانین و مقررات بین المللی در تمام جنبه های فعالیت کسب و کار آشنایی داشته و به رعایت آنها ملزم است.

- نسبت به مالکیت معنوی و حفظ محرمانگی اطلاعات کسب و کار خود و طرف های تجاری، حساس بوده و چارچوب های تعریف شده دارد.

- به جنبه ها و اثرات زیست محیطی و اجتماعی فعالیت های کسب و کاری در تمام حیطه های جغرافیایی اثرپذیر از تجارت توجه داشته و برای زیان ها و اثرات مخرب احتمالی راهکارهای جبرانی یا تعدیل کننده در نظر می گیرد.

شناخت و تحلیل بازار

- می تواند بینشی نسبت به نیازهای بازار به دست آورده و فرصت های مناسب بازار را تشخیص دهد.

- می تواند راه حل هایی را برای برآورده کردن انتظارات بازار ارائه دهد.

- شرایط جهانی را درک کرده، تأثیر روندها را درک کرده و موقعیت کسب و کار را در یک زمینه جهانی تشخیص داده و تحلیل می کند.

دید مالی

- معنی و مفهوم شاخص های مالی کلیدی را درک می کند.

- برای تصمیم گیری های مربوط به تولید، ارزیابی و انتخاب گزینه ها و فرصت های استراتژیک از تجزیه و تحلیل مالی استفاده می کند.

- می تواند اطلاعات کمی و کیفی را برای نتیجه گیری دقیق با هم ترکیب نماید.

- نسبت به شفافیت های مالی و نحوه استفاده از منابع شرکت توجه داشته و نطارت می کند.

دانش فنی و تخصصی

- می تواند تأثیر فناوری های نوظهور را بر کسب و کار پیش بینی کرده و انطباق های لازم را انجام دهد.

- محیط را برای یافتن مهارت‌ها، دانش یا قابلیت‌های فنی جدید که می‌تواند برای عملکرد تجاری یا شخصی مفید باشد، بررسی می‌کند.

- به راحتی با فناوری های جدید ارتباط برقرار کرده و آنها را یاد می گیرد و به کار می گیرد.

- به کیفیت و ایمنی محصول ارائه شده و فرایندهای تولید و خدمات بر اساس استانداردهای بین المللی موجود توجه و نظارت دارد.


از جنبه بین فردی یک بازرگان حرفه ای:

همکاری 

- می تواند با دیگران برای دستیابی به اهداف مشترک، مشارکت و همکاری داشته باشد.

- منافع خود را بیان می کند و درباره آن شفاف است ولی در عین حال نسبت به دیگران و منافع آنها منصف است.

- به دیگران برای مشارکت ها و دستاوردهایشان اعتبار می دهد.

- اعتماد و حمایت دیگران را جلب می کند.

- نسبت به تعاملات عادلانه با نیروی کاری از لحاظ میزان دستمزد، دوری از هر گونه تبعیض (مانند تبعیض های قومیتی و جنسیتی و نژادی) در فرایندهای کسب و کاری مانند استخدام و ارتقای شغلی و مانند آن توجه و نظارت دارد. 

شبکه سازی

- می تواند شبکه های رسمی و غیر رسمی قوی ایجاد کرده و آن را حفظ نموده و توسعه دهد.

- برای تبادل ایده ها، منابع و دانش از روابط متعدد استفاده می کند.

- به راحتی با افراد در سطوح، عملکردها، فرهنگ و جغرافیای مختلف ارتباط برقرار می کند.

- با دیپلماسی و درایت عمل می کند.

- می تواند به شیوه ای باز، دوستانه و پذیرنده با دیگران وارد تعامل و ارتباط شود.

- تنوع و گوناگونی ها را پذیرفته و روابط سازنده ای با افراد مشابه و متفاوت با خود ایجاد می کند.

- می تواند نسبت به دیدگاه‌ها و استدلال‌ها به‌طور مناسب موضع گیری داشته و جلب حمایت های لازم را به دست آورد.

تأثیرگذاری بین فردی

- می تواند دیگران را برای اقدام به کاری متقاعد کند.

- در شرایط سخت با مهارت مذاکره می کند.

- می تواند بدون آسیب رساندن به روابط، امتیاز بگیرد.

- به واکنش ها و مواضع دیگران به طور مؤثر پاسخ می دهد.

- چالش ها را پذیرفته و آنها را به عنوان فرصت می بیند.

- توافقات سخت را انجام می دهد و اختلافات را به طور عادلانه حل و فصل می کند.

- می تواند میان دیدگاه های مختلف هماهنگی ایجاد نموده و با یافتن زمینه های مشترک و جایگزین های قابل قبول، شرایط پیشرفت را تسهیل کند.

ارتباطات مؤثر

- اختلافات را به روش های مؤثر و با حداقل چالش ها حل می کند.

- کار را طوری ساختار می دهد که با اهداف و انگیزه های افراد همسو باشد.

- دیگران را توانمند می کند.

- باعث می شود هر فرد احساس کند که مشارکت او مهم است.

- برای دادن و گرفتن هدیه از شرکا و طرف های تجاری قاعده و چارچوب تعیین می کند.

- نسبت به تفاوت های فرهنگی ملل مختلفی که در گستره فعالیت های تجاری کسب و کار هستند آگاهی داشته و در تمام تعاملات و فرایندهای کسب و کاری (بازاریابی، تبلیغات، مذاکرات،...)  در چارچوب ملاحظات فرهنگی تصمیم گیری می نماید.


از جنبه فردی یک بازرگان حرفه ای:

 هوش عاطفی

- صریح و صادق دیده می شود.

- می تواند اعتماد به نفسش را حفظ می کند.

- به آن چه می گوید، عمل کرده و سازگاری بین کلمات و اعمال را نشان می دهد.

- فعالانه به دنبال بازخورد بوده و پذیرای انتقاد است. بدون حالت تدافعی جویای یافتن کاستی ها و اصلاح آنها است.

- اشتباهات را می پذیرد و از تجربیات بینش به دست می آورد.

- نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و محدودیت ها را می شناسد.

- تعهد شخصی خود را نسبت به مسائل مرتبط نشان می دهد و برای بهبود مستمر تلاش می کند.

- از انجام وظایفی که موجب گسترش قابلیت هایش می شود استقبال می کند.

- از منابع توسعه ای موجود حداکثر استفاده را می برد.

- به تعهدات خود عمل کرده و مطمئن می شود که دیگران نیز همین کار را انجام می دهند.

- مسئولیت شخصی تصمیمات، اقدامات و شکست ها را بر عهده می گیرد.

- مسئولیت ها و فرآیندهای روشنی را برای نظارت بر کار و اندازه گیری نتایج ایجاد می کند.

تاب آوری و تحمل ابهام

- به طور مؤثر ریسک را مدیریت می کند.

- می تواند بدون وجود تصویر کلی و واضح از واقعیت، تصمیم بگیرد و عمل کند.

- حتی زمانی که همه چیز مبهم است، آرام و سازنده عمل می کند.

- با مشکلاتی که راه حل یا پیامد واضحی ندارند، سازنده برخورد می کند.

خلاقیت و حل مسأله

- ایده های مفیدی را ارائه می دهد که جدید، ناب یا منحصر به فرد هستند.

- راه های جدیدی را برای نگاه کردن به مشکلات در نظر گرفته و به نگرش های متنوع در جهت ترویج و پرورش نوآوری بها داده و تشویق می کند.

- می تواند یک ایده خلاقانه داشته باشد و آن را عملی کند.

تفکر تحلیلی و انتقادی

- نشانه های موقعیتی را می گیرد و آنها را با شرایط واقعی تنظیم می کند.

- به راحتی رفتار شخصی، بین فردی و رهبری را تطبیق می دهد.

- می داند که موقعیت های مختلف ممکن است نیاز به رویکردهای متفاوتی داشته باشد و بسته به شرایط می تواند متفاوت عمل کند.

- هنگام مواجهه با موقعیت های جدید به سرعت یاد می گیرد و درس های آموخته شده از شکست ها و اشتباهات را استخراج می کند.

- با وجود مخالفت یا ریسک سیاسی، مایل به حمایت از یک ایده یا موضع است.


مهم ترین رفتار های بازدارنده حرفه ای برای بازرگانان عبارتند از:

- برای عملکرد و پیشرفت حرفه ای بیش از حد به یک نقطه قوت تکیه کرده و تصور می کند به اتکای صرف به آن می تواند تمام مسیر را طی کند.

- نسبت به افراد و سیاست های ارتباطی و تعاملی حساس نبوده و نمی تواند پیچیدگی های مربوط به آن را مدیریت نماید.

- اطلاعات و ایده های مهم را با افراد اشتباه در میان می گذارد.

- جلوه رفتاری مستقلی نداشته و دیگران در مورد توانایی وی در فائق آمدن به شرایط و مسائل سخت تردید داشته باشند.

- در مسائل جزئی و تاکتیک ها غرق شده و فاقد دیدگاه کلان و گسترده است.

- در یکی از جنبه های کسب و کاری یا فردی و یا بین فردی، فاقد مهارت ها و شایستگی های کلیدی است و به وضوح ناکارآمدی دارد.

- قضاوت های صحیحی نسبت به افراد نداشته و معیار و استانداردهای مناسبی در انتخاب افراد ندارد. به طور مثال متمایل به انتخاب افراد شبیه خود است.

- توانایی تشکیل و اداره تیم های کاری را ندارد.

- درکی از تفاوت های فرهنگی و زمینه ای نداشته و به آن بی توجه است.


نویسنده: فاطمه شخصیان
شایستگی حرفه ای بازرگانان (قسمت چهارم)
Fatemeh Shakhsian ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۱:۳۱:۲۷
اشتراک گذاری این پست
بایگانی
ورود برای ارائه نظر
شایستگی حرفه ای بازرگانان (قسمت سوم)
اخلاق حرفه ای و شایستگی