چگونه یک کسب و کار برنده بسازیم؟
۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان 99000.0 IRT
کانون ارزیابی و توسعه
۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان 490000.0 IRT
مدیریت ریسک
۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان 290000.0 IRT
چگونه یک تیم برنده بسازیم؟
۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان 99000.0 IRT
دوره ی منتورشیپ
۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵۹۰,۰۰۰ تومان 590000.0 IRT
Mentoring Program That Work
۱۱۹,۰۰۰ تومان ۱۱۹,۰۰۰ تومان 119000.0 IRT
کتاب منتورشیپ در عمل
۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان 99000.0 IRT
دوره تکمیلی منتورشیپ در عمل
۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان 790000.0 IRT
آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی
۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵۹۰,۰۰۰ تومان 590000.0 IRT
مدیریت عملکرد کارکنان
۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان 490000.0 IRT
اشتراک یکماهه
۵۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان 50000.0 IRT
دوره آشنایی با اصول مکاتبات اداری
۵۵۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان 550000.0 IRT
دوره های آموزشی سازمان
۷۷۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان 770000.0 IRT
دوره آشنایی با تجزیه و تحلیل شغل براساس مدل Hay Group
۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان 990000.0 IRT
دوره آموزشی اهداف و نتایج کلیدی، Objective & Key Results (OKR)
۸۸۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰ تومان 880000.0 IRT
دوره آمورشی "ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل براساس مدل Hay Group"
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان 1390000.0 IRT