به روزرسانی 2023/06/17
اعضا 1
  • پیش نمایش
  • پیش نمایش
  • فصل دوم- روش های ارائه کوچینگ و منتورینگ
  • فصل سوم- مدل های کوچینگ و منتورینگ
  • فصل چهارم- ابزارهای توسعه ای در کوچینگ و منتورینگ
  • فصل پنجم- کوچینگ و منتورینگ مؤثر
  • فصل ششم- ملاحظات اخلاقی و قانونی
  • فصل هفتم- نمونه منشور اخلاقی
  • فصل هشتم- حفاظت
  • فصل نهم- کمک به سلامت روان
  • فصل دهم- برند شخصی