فیلم آموزشی: دوره مقدماتی منتورشیپ در عمل

فیلم آموزشی: دوره مقدماتی منتورشیپ در عمل

به منظور آشناسازی دانشجویان و جویندگان کار با فضای واقعی کسب وکار، همچنین کمک به رفع چالش های مرتبط با سرمایه های انسانی در سازمان ها و کسب وکارها، دوره «منتورشیپ در عمل» با استفاده از منابع معتبر در دو بخش "کلیات منتورینگ و کوچینگ فردی" و "برنامه ریزی منتورینگ در سازمان" طراحی شده است.

۵۹۰,۰۰۰ تومان
590000.0 IRT ۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۹۰,۰۰۰ تومان
به روزرسانی 2023/06/17
تخمین زمان اتمام دوره 5 ساعت 8 دقیقه
اعضا 2
منتورشیپ mentorship mentor mente منتور منتی منتورشیپ
  • نمایش رایگان
  • نمایش رایگان
  • نمایش رایگان 10 xp
  • درس چهارم- تشریح روش های منتورینگ و کوچینگِ موثر در جهت توسعه استعدادها
  • درس پنجم-مدل های منتورینگ و کوچینگ بر مبنای سناریوهای مختلف(قسمت اول)
  • درس ششم- مدل های منتورینگ و کوچینگ بر مبنای سناریوهای مختلف (قسمت دوم)
  • درس هفتم- ابزارهای توسعه قابلیت ها، اعتماد به نفس و شایستگی ها(قسمت اول)
  • درس هشتم- ابزارهای توسعه قابلیت ها، اعتماد به نفس و شایستگی ها (قسمت دوم)
  • درس نهم- عوامل کلیدی در ایجاد یک رابطه منتورینگ امن، موثر و پایدار
  • درس دهم- ملاحظات اخلاق حرفه ای در منتورشیپ و کوچینگ
  • درس یازدهم- نمونه منشور اخلاقی منتورینگ و کوچینگ (قسمت اول)
  • درس دوازدهم- نمونه منشور اخلاقی منتورینگ و کوچینگ (قسمت دوم)
  • درس سیزدهم- مراقبت های سلامت روان در منتورینگ (قسمت اول)
  • درس چهاردهم- مراقبت های سلامت روان در منتورینگ (قسمت دوم)
  • درس پانزدهم- برندسازی شخصی و حرفه ای در منتورینگ