کتاب: منتورشیپ در عمل (فایل متنی)

کتاب: منتورشیپ در عمل (فایل متنی)

توسعه یک برنامه منتورینگ موفق، دشوار بوده و وظيفه چالشي و مهمي به حساب می آید. نويسنده اين كتاب يك فرايند بنيادي و ساده را با پشتوانه 15 سال تجربه طراحي كرده است كه يك برنامه تخصصي قابل توسعه محسوب می شود. این فرایند يك چهارچوب برنامه ريزي پايدار براي برنامه هاي منتورينگ مديريتي ارائه می کند که به راحتي مي تواند مديريت شود. مدل معرفی شده در این کتاب که با نام AXLES شناخته می شود، چهارچوبی برای توسعه برنامه‌های منتورینگ است. مدل دارای 5 عنصر يا معيار بوده و شامل پنج مؤلفه فردی و حیاتی است که باید قبل از راه‌اندازی برنامه منتورینگ، برنامه‌ریزی و طراحی شوند.

۹۹,۰۰۰ تومان
99000.0 IRT ۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
به روزرسانی 2023/06/17
اعضا 1
منتورینگ منتور برنامه های منتورینگ منتورینگ سازمانی منتی
  • نمایش رایگان
  • نمایش رایگان
  • فصل اول- داستان هایی از تجربه ها
  • فصل دوم- همسوسازی با یک هدف
  • فصل سوم- طراحی تجربه
  • فصل چهارم- راه اندازی برنامه
  • فصل پنجم- ارزیابی اثربخشی
  • فصل ششم- حمایت از شرکت کنندگان
  • فصل هفتم- سخن آخر
  • پیوست A- ابزارهای همسوسازی
  • پیوست B- منشور برنامه
  • پیوست C - دستور کار رویداد راه اندازی
  • پیوست D- طرح ارزیابی
  • پیوست E - راهنمای شروع برنامه
  • پیوست F - قالب برنامه توسعه فردی
  • پیوست G - نمونه 9 بخشی
  • منابع
  • درباره نویسنده