مدرسین
آرش حسینی
به روزرسانی 2023/09/19
تخمین زمان اتمام دوره 16 ساعت 53 دقیقه
اعضا 3
 • جلسه اول
  • جلسه اول- بخش اول
  • جلسه اول- قسمت دوم
 • جلسه دوم
  • جلسه دوم - بخش اول
  • جلسه دوم - بخش دوم
  • جلسه دوم - بخش سوم
  • جلسه دوم - بخش چهارم -
  • جلسه دوم - بخش پنجم
  • جلسه دوم - بخش ششم
 • جلسه سوم
  • جلسه سوم- بخش اول
  • جلسه سوم- بخش دوم
  • جلسه سوم- بخش سوم
  • جلسه سوم- بخش پنجم
  • جلسه سوم- بخش ششم
 • جلسه چهارم
  • جلسه چهارم- بخش اول
  • جلسه چهارم- بخش دوم
  • جلسه چهارم- بخش چهارم
  • جلسه چهارم- بخش پنجم
 • جلسه پنجم
  • جلسه پنجم- بخش اول
  • جلسه پنجم- بخش دوم
  • جلسه پنجم- بخش سوم
  • جلسه پنجم- بخش چهارم
  • جلسه پنجم- بخش پنجم
  • جلسه پنجم- بخش ششم
 • جلسه ششم
  • جلسه ششم- بخش اول
  • جلسه ششم- بخش دوم
  • جلسه ششم- بخش سوم
  • جلسه ششم- بخش پنجم
  • جلسه ششم- بخش ششم
 • جلسه هشتم
  • جلسه هشتم- بخش اول
  • جلسه هشتم- بخش دوم
 • جلسه نهم
  • جلسه نهم- سخن پایانی