۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
1390000.0 IRT ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
مدرسین
Ali Akbar Izadikhah

      a.a.ezadikhah@gmail.com


مشاهده رزومه کامل مدرس 
به روزرسانی 2023/08/03
تخمین زمان اتمام دوره 2 ساعت 55 دقیقه
اعضا 2
طبقه بندی مشاغل وزارت کار وبر ارزشیابی مشاغل به روش مرسر Mercer روش های معتبر ارزشیابی مشاغل Hay group هی گروپ تاورواتسون ارزشیابی مشاغل
  • نمایش رایگان
  • بخش دوم - معرفی و مقایسه روش های متداول ارزشیابی مشاغل
  • بخش سوم - تشریح مدل مفهومی Hay Group
  • بخش چهارم - ارزشیابی دانش فنی و کاربردی
  • بخش پنجم - ارزشیابی دانش مدیریتی و مهارتهای ارتباطی
  • بخش ششم - ارزشیابی متغیرهای حل مسئله
  • بخش هفتم - ارزشیابی مربوط به پاسخگویی
  • بخش هشتم - ابزارهای چک ارزشیابی و تعیین گرید شغل