نسل جدید مدیریت منابع انسانی
نگاهی بر مستند ارائه شده ایران تلنت

نسل جدید مدیریت منابع انسانی


نگاهی بر مستند ارائه شده ایران تلنت

 براساس تجارب و بررسي هاي انجام شده در حوزه منابع انساني بزرگترين نقطه ضعف شركت هاي ایرانی در مقایسه با شرکت های بین المللي عدم هماهنگی استراتژی های سازمان با نتایج و خروجی ها است و کارمندان شرکت ها با استراتژی ها یا آشنا نیستند یا هماهنگ نیستند و یا مشارکت نمی کنند.
از این رو بايد با استفاده از جدیدترین روند های منابع انسانی در جهان به شركت هاي ایرانی در تغییر فرايندها و ساختار سازمانی کمک شود و برای هر شرکت بطور اختصاصی بهینه ترين مدل اتصال استراتژی ها به نتایج طراحي و اجرا شود مدلی که  کارمندان بر اساس انگیزه و نه براساس دستور و ابلاغ مديران کار کنند.مدل ارائه شده در اين مستند بشرح زير است: 


Design: 

تيم های هماهنگ با استراتژی سازمان بسازيد

طراحی مدل جدید ساختار سازمانی  

طراحی مدل شایستگی سازمان براساس استراتژی

ايجاد پروفايل شغل كاركنان بر اساس مدل شایستگی 


Hire: 

با اطمینان بهترین فرد را استخدام کنید

جمع آوری رزومه از گروه های تمصصی 

ارزیابی کامل کارجویان بر اساس مدل شایستگی

ارائه رزومه های برتر به همراه گزارش تحلیلی  


Diagnose:

کارمندان خود را فعال و با انگیزه نگه دارید.

طراحی مدل شایستگی سازمان براساس استراتژی 

ارزیابی دوره ای کارمندان بر اساس مدل شایستگي 

ارائه گزارش تحلیلی از وضعيت شرکت


 Inspire:

تيم خود را به جای مدیریت رهبری کنید. 

پیشنهاد و راهکار برای رسیدن به وضعيت مطلوب

برنامه توسعه فردي مدیران شرکت

برنامه ریزی توسعه فردي/تیمی کارکنان

Design 01:
تحقیقات موسسه Trissa نشان می دهد که تنها 10 درصد از سازمان ها در هماهنگی استراتژی با ساختار و افراد سازمان خود موفق هستند و فقط این شرکت ها توانستند در رسیدن به اهداف شرکت موفق شود. 
چه زمانی به Design نیاز دارید.

- اعضای تیم از وظایف خود اطلاع درستی ندارند ! 

- دپارتمان های شرکت همیشه با هم دعوا دارند !

- کارمندان خوبی داریم اما چرا نتیجه نمی گیریم ؟

- با عوض شدن یک کارمند به مشکل برمی خوریم !

- معیاری برای ارزیابی کارکنان نداریم !

- در سازمان مشکل مسئولیت پذیری داریم !

- هر واحد سازمان برای خودش کار می کند !

- در مورد حقوق ها و مسائل کاری شفافیت وجود ندارد!

- کارمندان استراتژی های شرکت را در کارها پیاده نمی کنند!


چرا به Design نیاز دارید؟

یک تیم به اندازه افرادش قوی است. شاید شما استراتژی فوق العاده ای برای شرکت داشته باشید، اما چه فایده ای دارد که افراد سازمان با یکدیگر و یا با استراتژی سازمان شما هماهنگ نباشند؟

  • تیم های هماهنگ با استراتژی سازمان بسازید.

عدم همسویی بین اهداف سازمان و توانایی های تیم خود را شناسایی کنید و برای هماهنگ کردن این دو برنامه ریزی کنید.

  • ساختار سازمانی مناسب را انتخاب کنید.

با توجه به استراتژی های سازمان خود افراد تیم ها را بچینید.و با مدل درست ساختار سازمانی تعامل آنها را مدیریت کنید.

  • برای هر کارمند یک پروفایل شغلی ایجاد کنید. 
    توقع سازمان از افراد را به صورت واضح مشخص کنید کارمندان باید بدانند چرا باید برای شما کار گنند و چگونه باید کار را انجام دهند.

Hire 02:

با اطمینان بهترین فرد را استخدام  کنید.

 بر اساس گزارش HBR در سال 2021 یک کارمند با استعداد و دارای مهارت بالا 5 برابر یک کارمند عادی برای سازمان و شرکت درآمد تولید می کند.


چرا بهHire نیاز دارید

رزومه های کمی دریافت می کنم !

افراد با رزومه شون متفاوت هستند !

پوزیشن تخصصی می خواهم استخدام کنم اما نمیشه !

می خواهم از دانشگاه های خوب کشور استخدام کنم !

رزومه های زیادی دارم انتخاب افراد سخته !

با افراد نامرتبط تماس می گیرم و وقت خود را تلف می کنم

عدم حضور کارجو در جلسه مصاحبه

افرادی که برای مصاحبه می آیند حقوق بالایی میرخواهند

تخصص در مهار های نرم و مصاحبه ندارم

نتیجه نگرفتن در استخدام با وجود پرداخت هزینه بالا

مدت زمان فرایند استخدام زیاد است

بخاطر فرایند طولانی استخدام کارجوی خوب را از دست می دهم !

افرادی که استخدام می کنم بعد از دوره آزماییش می فهمم بدرد نمیخورن


برای یک سازمان هیچ چیز دردآور تر از یک استخدام اشتباه نیست. یک استخدام بد به جز ضرر مالی به شرکت و ضایع شدن حق کارجویان بهتر، سازمان را وارد چالش هایی می کند که شاید تا ابد درگیر آن شود.

استخدام ایده آل خود را بشناسید.
مشمص کنید آن فرد باید بر اساس استراتژی های شرکت شما و استانداردهای جهانی چه مهار هایی داشته باشد و چه کارهایی را باید خوب انجام دهد

رزومه مرتبط جمع آوری کنید

یکی از سخت ترین مراحل استخدام جمع آوری رزومه مرتبط است. شما باید با استفاده از منابع گسترده و تخصصی در هر شغل رزومه های مناسب را جمع آوری کنید

بدون سوگیری استخدام کنید

ارزیابی قبل از استخدام این امکان را می دهد تا خطای انسانی و قضاو ت های فردی به حداقل برسد و افرادی با استعدادی که قبلا دیده نمی شدند بیشتر دیده شوند

Diagnose 03:
کارمندان خود را فعال و با انگیزه نگه دارید
براساس تحقیقات مایکروسافت 76 درصد کارمندان می گویند اگر شرکت بتواند نقاط قوت/ ضعف و مسیر رشد آنها را نشان دهد مدت بیشتری در سازمان می مانند. 

چه زمانی به Diagnose نیاز دارید.
حال کارمندان شرکت خوب نیست.

نرخ خروج گارمندان شرکت بالاست

نمی ذونم چه طور انگیزه کارمندان را بالا نگه دارم
کارمندان احساس بی ارزشی دارند. 

شرکت از نقاط ضعف و قوت کارمندان آگاه نیست

نمی دانیم کجای شرکت مشکل داریم.

مطمئن نیستیم افراد سرجای درستی قراردارند یا نه

برای ارتقاء کدام فرد را انتخاب کنیم

برای تعدیل کدام فرد را انتخاب کنبم. 

چرا به Diagnose نیاز دارید.
کارمندان قلب سازمان شما هستند اگر حال تیم شما خوب نیست به اهداف خود نمی رسید و یا همیشه از برنامه عقب هستید باید آن را در افراد تیم خود بررسی کنید ببینید افراد تیم شما حال خوبی دارند یا نه

سلامت تیم خود را بررسی کنید

کارمندان خود را فعال نگه دارید. 

علت خروج کارمندان را پیدا کنید.

 04::inspire

تیم خود را به جای مدیریت، رهبری کنید.

بر اساس گزارش BCG  ،93 درصد از مدیران شرکت های برتر جهان فرایند رهبری سازمان را برای آینده حیاتی می دانند اما می گویند که شرکت ها حمایت کافی برای پیاده سازی رهبری در شرکت را ارائه نمی دهند.

چه زمانی به Inspire نیاز دارید.

● کارمندان آینده خودشان را در شرکت نمي بینند!

● مدیران با اعمال قدرت کارمندان را مدیریت مي کنند!

● کارمندان با انگیزه کار نمي کنند!

● روابط بین کارمند و مدیر تیم اصلاخوب نیست!

● در ارتباط بین تیم ها فضای سمي وجود دارد !

● کارمندان برای ارتقاْء از روش های سالم استفاده نمي کنند!

چرا به Inspire نیاز دارید.

اگر بخواهید بهترین خروجی را از هر کارمند یا عضو تیم خود داشته باشید . آن ها باید برای کار خود انگیزه داشته باشند احساس کنند نیازهایشان شنیده مي شود و اهداف سازمان شما ارزش دنبال کردن دارند.

با هدف الهام بخشي کنید و به سمت درست حرکت کنید

اهداف روشن برای سازمان خود مشخص کنید با الهام بخشي كارکنان به سمت هدف حرکت کنید و تیم هایی بسازید که بر اساس نتایج کار کنند و هدایت شوند.


مدیر بهتری شوید.

خودتان را بهتر بشناسید. بیاموزید که چگونه انگیزه های رفتاری شما به عنوان یک مدیر ظاهر مي شود. با بررسي نقاط ضعف/قوت خود سبک مدیریت خود را بهبود ببخشید.


روابط سازنده بین کارکنان بسازید

مشکلات کارمندان را در روابط داخل تیم و بین تیمی را سریع پیدا کنید. ببینید که هر دو نفر/ هر دو تیم چگونه با هم کار می کنند و راهنمایی برای حل تعارضات دریافت کنید.


منبع: Irantalent.com نسل جدید مدیریت منابع انسانی
Ali Akbar Izadikhah ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۶:۳۷:۲۲
اشتراک گذاری این پست
بایگانی
ورود برای ارائه نظر
ROI   سرمایه انسانی
تعریف، فرمول و محاسبه