الگوی جامع شایستگی رهبری
Korn Ferry Leadership Architect

الگوی جامع شایستگی رهبری کورن فِری 

Korn Ferry Leadership Architect


برای ایجاد تغییر پایدار، آگاهی در مورد مهارت یا رفتار قابل بهبود ضروری است.

برای ایجاد تغییر، ابتدا باید انگیزه لازم را داشته باشیم و بدانیم چه گام هایی باید در جهت توسعه باید برداشته شود.

الگوی شایستگی های کورن فِری به شما ایده‌ها و استراتژی‌هایی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن می‌توانید موارد نیازمند به تقویت را در خود و دیگران شناخته و در صورت داشتن بینش و انگیزه لازم، در جهت بهبود مؤثر پیش روید.

الگوی کورن فِری یک چارچوب جهانی برای مفهوم شایستگی محسوب می شود که بر اساس تجزیه و تحلیل کامل، جامع و دقیقی طراحی شده است.


این چهارچوب شایستگی جهانی بر اساس ترکیبی از داده‌های کمّی، کیفی و مبتنی بر بازار به دست آمده که منبع آن از  داده های گسترده  Korn Ferry و منابع ادبیات تحقیقاتی بیرون از این مجموعه است.

مجموعه کورن فِری با استفاده از چندین دهه تخصص و دانش از صدها هزار ارزیابی رهبری  گردآوری کرده است، توسعه این الگو را تحت عنوان  "Korn Ferry Leadership Architecture™  بر اساس اصول زیر شکل داده است:

مهارت های دارای بیشترین اهمیت در عملکرد

• مهارت های دارای بیشترین ارتباط با قرن بیست و یکم

• مهارت های دارای اعتبار در سراسر مناطق جهانی

• دستیابی به یک چارچوب کاربر پسند

• محتوای قابل کاربرد برای اهداف متعدد از جمله انتخاب، توسعه، عملکرد و مدل سازی شایستگی


چارچوب شایستگی جهانی Korn Ferry Leadership Architect™ شامل:


4 عامل:
عوامل گروهی از شایستگی ها هستند که یک موضوع منسجم را تشکیل می دهند. این شایستگی ها برخی از شباهت های موضوعی را به اشتراک می گذارند. عوامل را می توان از آمار یا تحلیل محتوا به دست آورد.


12 خوشه:
خوشه‌ها گروه‌هایی از شایستگی‌های مرتبط با پشتیبانی آماری هستند که دامنه وسیع‌تری از مهارت‌ها و رفتارهایی را نشان می‌دهند که به موفقیت در مهارت کمک می‌کنند.

38 شایستگی:
شایستگی ها، مهارت ها و رفتارهایی هستند که برای موفقیت لازم است و می توان آنها را مشاهده کرد.

10 مانع:
موانع و بازدارنده های حرفه ای که در 3 خوشه گروه بندی شده اند. موانع و بازدانده ها، رفتارهایی هستند که عموماً برای موفقیت شغلی، مشکل ساز یا مضر شناخته می شوند.

الگوی شایستگی رهبری کورن فری


4 عامل اصلی الگوی شایستگی کورن فِری عبارتند از:
تفکر؛ نتیجه؛ دیگران؛ و خود

به این معنی که اولین موضوع اصلی در دسته بندی شایستگی ها، از نوع تفکر و دیدگاه است.

دومین موضوع محوری شایستگی ها، از نوع نتیجه و دستاورد می باشد.

به همین ترتیب سومین عامل مربوط به تعاملات و ارتباطات با دیگران بوده و در نهایت چهارمین عامل، مربوط به شایستگی های مرتبط به خویشتن فرد است.

هر کدام از این 4 عامل، خود شامل سه خوشه می شوند:

خوشه های عامل تفکر (اول) :
- A: درک کسب و کار
- B: پیچیدگی تصمیم گیری
- C: خلق چیزهای جدید و متنوع


خوشه های عامل نتیجه (دوم):
- D: ابتکار عمل
- E: اداره کننده
- F: تمرکز بر عملکرد


خوشه های عامل دیگران (سوم):
- G: ایجاد روابط مشارکتی
- H: بهینه سازی تنوع استعدادی
- I: تأثیرگذاری بر دیگران


خوشه های عامل خود (چهارم)
- J: اصالت
- K: گشودگی
- L: انعطاف پذیر و سازگارهر کدام از خوشه ها نیز شامل تعدادی از شایستگی ها می شوند.

شایستگی های مربوط به عامل تفکر به تفکیک خوشه ها عبارتند از:

A: درک کسب وکار
بینش کسب و کاری (5)؛ تمرکز بر مشتری (11)؛ هوش مالی (17)؛ دانش فنی (35)

B: پیچیدگی تصمیم گیری 
مدیریت پیچیدگی (8)؛ تصمیم گیری با کیفیت (12)؛ تعادل ذینفعان (32)

 C: خلق چیزهای جدید و متفاوت
دیدگاه کلان (18)؛ پرورش نوآوری (19)؛ ذهنیت استراتژیک (33)شایستگی های مربوط به عامل نتیجه به تفکیک خوشه ها عبارتند از:

D: ابتکار عمل
عمل گرایی (2)؛ مدبر بودن (27)

 E: اداره کننده
هدایت کننده کارها (15)؛ برنامه ریزی و همسوسازی (25)؛ بهینه سازی فرایندهای کاری (38)

F: تمرکز بر عملکرد
مسئولیت پذیری تضمین شده (1)؛ نتیجه گرایی (28)


شایستگی های مربوط به عامل دیگران به تفکیک خوشه ها عبارتند از:

G : ایجاد روابط مشارکتی
همکاری (6)؛ مدیریت تعارض (9)؛ هوشمندی روابط بین فردی (20)؛ شبکه سازی (21)

H : بهینه سازی تنوع استعدادی
جذب استعدادهای برتر (4)؛ توسعه استعدادها (13)؛ ارزش قائل شدن برای تفاوت ها (14)؛ ایجاد تیم های مؤثر (34)

I : تأثیرگذاری بر دیگران
ارتباط مؤثر (7)؛ ایجاد مشارکت (16)؛ هوشمندی سازمانی (23)؛ متقاعدسازی (24)، محرک بر اساس چشم انداز و هدف (37)


شایستگی های مربوط به عامل خود به تفکیک خوشه ها عبارتند از:

J : اصالت
شجاعت (10)؛ القای اعتماد (36)

K : گشودگی
خودآگاهی مشهود (29)؛ توسعه فردی (30)

L : انعطاف پذیر و سازگار
مدیریت ابهام (3)؛ یادگیری هوشیارانه (22)؛ مقاوم بودن (26)؛ سازگاری موقعیتی (31)


همان گونه که اشاره شد در مدل کورن فِری سه خوشه نیز به عنوان موانع و بازدارنده های حرفه ای شناخته شده اند:

موانع و بازدارنده های شایستگی رهبری


سه خوشه مرتبط با موانع و بازدارنده های حرفه ای عبارتند از:
M- مشکل داشتن با دیگران
N- الهام بخش یا ایجاد کننده استعداد نبودن
O- داشتن دید محدود


موانع مربوط به خوشه مشکل داشتن با دیگران عبارتند از:
یادگیری شخصی مسدود شده؛ فقدان اخلاق و ارزش ها؛ اشتباهات سیاسی


موانع مربوط به خوشه الهام بخش یا ایجاد کننده استعداد نبودن عبارتند از:
مدیریت ضعیف؛ شکست در تیم سازی؛ به کارگیری غیرمؤثر افراد

موانع مربوط به داشتن دید محدود عبارتند از:
کمبود مهارت های کلیدی؛ وابستگی بیش از حد به یک مهارت واحد؛ وابستگی بیش از حد به یک حامی

موانع و بازدارنده های حرفه ای

 

 


   

الگوی جامع شایستگی رهبری
Fatemeh Shakhsian ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۷:۳۹:۲۳
اشتراک گذاری این پست
برچسب ها
بایگانی
ورود برای ارائه نظر
مدل شایستگی
چگونه می توان یک مدل شایستگی طراحی کرد؟