آزمون آزمایشی شایستگی های حرفه ای بازرگانان (قسمت چهارم)

10 XP
بازدید
41 کل بازدیدها
41 نمایش اعضا
0 بازدیدهای عمومی
اقدامات
0 پسندها
0 نپسندیده‌ها
0 نظرات
اشتراک بر شبکه های مجازی
اشتراک لینک
اشتراک گذاری توسط ایمیل

لطفا ورود برای اشتراک گذاری این quiz توسط ایمیل.

1. «پیامد کسب و جذب اطلاعات به واسطه یادگیری که منجر به مجموعه ای از حقایق به اصول، نظریه ها و روش های انجام کار یا موضوع می شود.» به کدام بخش از شایستگی مربوط است:
2. «توانایی کاربرد دانش فنی برای انجام تکالیف شغلی و حل مسأله» به کدام بخش از شایستگی مربوط می شود:
3. «ویژگی های جسمی و روحی لازم برای انجام فعالیت» به کدام بخش از شایستگی مربوط می شود:
4. «دیدگاهی که برگرفته از جنبه های احساسی، عاطفی، ارزش و علایق می باشد» کدام بخش از شایستگی را تشکیل می دهد:
5. برای سازمان هایی که خود را پایبند به اخلاق کسب و کار می دانند، اخلاقی بودن به چه معنا است؟
7. کلمات مناسب برای جاهای خالی کدام است: «سازمان اخلاق مدار به تمام رفتارهای ...... و ..... توجه کرده و با گسترش تفکر اخلاق سازمانی و اخلاق شخصی زمینه نهادینه شدن اخلاق در فضای کسب و کار را فراهم می آورد.»
8. پس از نهادینه شدن اخلاق کسب و کار در سازمان می توان به تدوین کدام سند سازمانی همت گمارد:
9. مواردی چون احترام، صداقت، اجتناب از تبعیض، و اعتماد، مندرج در منشور اخلاقی سازمان ها به مسئولیت در قبال کدام مورد اشاره دارد:
10. کدام مورد جزو 12 مسئولیت مندرج در منشور اخلاقی شرکت ها در قبال مشتری نیست: